Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Právní položky

1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ: 639 00, IČ: 48391301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 3930, ("Poskytovatel"), vytvořila tyto webové stránky dostupné na adrese www.profipoma.cz ("Web").
 
2. Podmínky užívání Webu
2.1. Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Webu, bere Klient na vědomí, že Informace umístněné na Webu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.
 
2.2 Klient dále bere na vědomí, že:  
  • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Webu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
  • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Webu;
  • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který Klient užívá.
 
2.3 Klient není oprávněn:  
  • užívat Web v rozporu s právními předpisy a těmito Podmínkami;
  • porušovat autorská Poskytovatele a jiná práva třetích osob;
  • pokoušet se pronikat do těch částí Webu, k jejichž užívání není oprávněn;
  • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Webu.
 
3. Přenos informací
3.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Webu, považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení za Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.
 
3.2 Jedná-li Klient v souladu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.
 
3.3 Klient si je vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Webu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeném elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály pojistných smluv, faktur a dalších dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.
 
3.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Webu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.

Reklamační řád

Reklamační řád Profi POMA

Pravidla řízení střetu zájmů

Pravidla řízení střetu zájmů

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

Profi POMA s.r.o.
Příkopy 99
562 01  Ústí nad Orlicí 1

profipoma@profipoma.cz
+420 465 525 443